22. jan 2020.

NAJZAD, ŠTA SMO SVE UDISALI U 2018?

Izveštaj sa konferencije za medije Lokalnog fronta Valjevo.

Vera Marković:

Trebalo je  punih osam meseci da bi se na stranici Agencije za zaštitu životne sredine pojavio godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za 2018. Pojavio se, nestao na neko vreme, pa ponovo vaskrsnuo tamo gde mu je mesto po konvenciji iz Arhusa i zakonima ove države.

Neko je ironično primetio da Valjevcima ovaj izveštaj nije ni bio potreban. Građani su se dovijali da na vreme doznaju koliko je vazduh nad gradom prošle jeseni i zime bio zagađeniji nego na ostatku planete. Šareni tim koji glumi rukovodstvo grada podatke o zagađenosti vazduha tretirao je kao subverzivni materijal, jer, zaboga, „nije Valjevo ni Hirošima, ni Nagasaki!“. Na zahtev da podnesu izveštaj šta pune tri godine nisu radili na sprovođenju „Plana kvaliteta vazduha“ koji su sami usvojili u novembru 2016. ostali su nemi.

A lako su mogli odgovoriti. Dovoljna je bila jedna jedina reč. Ništa.

Valjevo, dakle, sedmu godinu uzastopno udiše prekomerno zagađeni vazduh. To je stručni termin za onu mešavinu azota, kiseonika i raznovrsnih otrovnih supstanci u kojoj živimo.

I umiremo.

I u 2018. najveća srednja godišnja vrednost čestica PM10 u Srbiji zabeležena je u Valjevu: 71 mikrogram po kubnom metru vazduha. Podsećamo, godišnja granična vrednost je 40 mikrograma po kubnom metru vazduha.

Valjevo je rekorder u Srbiji: najveća dnevna koncentracija PM10 u prošloj godini iznosila je 552 mikrograma po kubnom metru. Samo malo više od 11 puta iznad dopuštene dnevne granične vrednosti od 50 mkgr/m3.

Još jedan veliki uspeh Valjevaca: neki od nas preživeli su rekordan broj dana u kojima je koncentracija PM10 bila iznad dnevne granične vrednosti. Takvih dana bilo je  u prošloj godini „samo“ 170.

Naši uglavnom još uvek nepoznati zagađivači baš ne poštuju vlast -u programu zaštite životne sredine  bilo je planirano je da Valjevci zagađen vazduh tokom 2018. udišu samo 15 dana. Prognoze dva gospodina zadužena za sprovođenje ovog programa u ovoj i u naredne dve godine prepune su optimizma- na strani 86 budžeta obećavaju nam da će dana sa zagađenim vazduhom biti samo po 10 godišnje.

Na nesreću, čestice PM10 nisu ni jedine, a ni najopasnije po naša pluća. Tu su i čestice PM2,5 o kojima, začudo, manje znamo i o kojima se manje govori. Slučajno ili ne, automatski monitoring ovih čestica obavlja se na samo tri mesta u Srbiji, na još dva mesta koncentracija PM2,5 određuje se referentnom metodom, uzimanjem dnevnih uzoraka. Valjevo nije među gradovima u kojim se zvanično mere PM2,5.

Automatsko merno mesto u Valjevu, međutim, prikazuje u realnom vremenu i sadržaj PM2,5 u vazduhu, ali taj podatak morate posebno da potražite. Primera radi, u ponedeljak, 14. oktobra u 7 sati uveče, nivo PM2,5 u valjevskom vazduhu bio je 70,11 mikrograma po m3. Podsećamo,  tolerantna godišnja vrednost stadijuma 1 iznosi 25,7 mkgr/m3. Kada znamo da 75% ukupne emisije čestica PM2,5 nastaje kao posledica rada malih toplana i individualnih ložišta nije teško zaključiti kolika će biti stvarna opasnost od ove pojave kada u Valjevu započne puna grejna sezona.

Krajem maja odbornik Ljubomir Radović zatražio je, pismeno, da se na dnevni red prve naredne sednice skupštine grada postavi predlog zaključka o pristupanju izmenama i dopunama Programa korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Razlog: omogućiti  uvođenje merenja koncentracije čestica PM2,5 u program kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži.

Kao i obično, skupštinska većina odbila je ovaj predlog.

Jedan citat iz godišnjeg izveštaja  o kvalitetu vazduha: „Za Republiku Srbiju izračunat je indikator izloženosti gradskog stanovništva delovanju suspendovanih čestica RM10 i uzimajući u obzir kriterijume i raspoloživost podataka u 2018. godini  dobijeno je da on iznosi 38µg/m3, dok vrednost indikatora izloženosti stanovništva zagađenju RM2,5 nije mogao biti izračunat zbog nedovoljnog broja stanica sa zahtevanom realizacijom merenja.“

Ni Republiku u kojoj živimo, dakle, ne zanima previše opasnost od čestica PM2,5. Možda se to nekako i može objasniti…

Neobjašnjiva je samo  nebriga odbornika, onih koji čine većinu u Skupštini grada, za sopstveno zdravlje i zdravlje njihovih porodica. Ili možda misle da ih  članska karta štiti i od čestica PM2,5?

DA LI JE TO SVE?

Ne, ovo što smo nabrojali nisu jedine opasnosti za Valjevce koji još uvek dišu. Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji otkriva jednu pretnju o kojoj znamo manje nego o česticama PM. Taj novi bauk zove se benzo(a)piren, hemija ga svrstava u policiklične aromatične ugljovodonike, a nalazi se u katranu, u izduvnim gasovima posebno dizel-motora, u dimu cigareta  i u hrani koja nam stiže sa roštilja.

Ono što nije dobro kod benzo(a)pirena jesu njegovi metaboliti koji su mutageni i visoko kancerogeni, prema nalazima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC). Ova agencija Svetske zdravstvene organizacije benzo(a)piren svrstava u prvu grupu kancerogena.

Srednja godišnja ciljna vrednost za benzo(a)piren iznosi 1 nanogram po kubnom metru vazduha. Naš grad je i ovde neslavni rekorder u Srbiji-izmerena srednja godišnja vrednost iznosi 5,1 ng/m3! Nije reč o slučajnim  ekstremima: analize ukazuju na visoke vrednosti benzo(a)pirena u našem gradu tokom čitave godine. Ova ocena važi već drugu godinu uzastopno, pre toga izveštaji o kvalitetu vazduha ne pominju benzo(a)piren. Ne zato što ga nije bilo u Valjevu, već zato što ga niko nije merio, kao i čestice PM2,5.

Ovo bi, za ozbiljnu gradsku upravu, trebalo da bude ozbiljno upozorenje. Efekti koje benzo(a)piren već ima na zdravlje stanovnika Valjeva zahtevaju da se mere za smanjenje emisije ovog polutanta što pre dobro planiraju, da se usvoje potrebne gradske odluke i u budžetu za narednu godinu odvoje posebna sredstva za ovu namenu.

Katarina Protić:

ŠTA JE DO OVE JESENI UČINJENO?

Uprkos pokušajima da se problem zagađenog vazduha minimizira, gurne pod neki tepih u Karađorđevoj 64,ili da se sve završi na izjavama kako je problem dugoročan, kako se na njemu radi, itd., inercija gradske uprave je savladana i neke stvari pomerile su se sa mrtve tačke.

Jedan od prvih zaključaka stručnog tima, stvorenog 31.januara da bi smanjio „aerozagađenje na teritoriji Grada Valjeva“,  usvojen je već 6.marta na prvom sastanku tima. Logično i racionalno predloženo je da se odmah započne sa aktivnostima kao što su „poboljšanje čišćenja i pranja ulica, prikupljanje i transport čvrstog komunalnog otpada, pridržavanje propisanog komunalnog reda“.

Neke ulice jesu proletos bile oprane jednom ili dva puta. I tu je bio kraj jedne dobre odluke…

Ali je zato zagađenje vazduha iznenada  iskrslo kao tema na skorašnjoj tribini SPS-a, što je moglo biti znak da je  jednom delu skupštinske većine dosadila uloga ćutljive ikebane na sednicama.

Izrazi koje su mediji preneli sa pomenute tribine ipak ne ohrabruju previše: „U planu je ovo…u planu je ono…čeka se odgovor…veliki izgledi da se projekt realizuje do iduće godine…postoji načelno obećanje…u planu je promena odluke…radićemo na izmeni metodologije…očekujemo napredak…mora se pooštriti inspekcijska kontrola…navedene su kratkoročne i dugoročne mere…“

Stvarna spremnost odbornika SPS da nešto odista preduzmu kako bi se, za početak, umanjili bar očekivani efekti zagađenja na zdravlje naših sugrađana, pokazala se na poslednjoj sednici Skupštine. Nijedno od  obećanja pomenutih na tribini nije se pojavilo u obliku predloga dnevnog reda. Nijednim dinarom u usvojenom drugom rebalansu budžeta nisu podržani napori da se zagađenje smanji!

Gradski budžet nije ni do sada podržavao priče o borbi protiv aerozagađenja. Već smo objasnili kako milioni opredeljeni kao subvencija za prelazak toplane na komprimovani prirodni gas  neće doprineti bitnom smanjenju količine polutanata u valjevskom vazduhu. Velike toplane, kao što je naša, nemaju dominantan uticaj na emisiju čestica PM10 i PM2,5.

Ljubomir Radović

NEŠTO SE, IPAK, KREĆE …

Još u januaru 2016. tadašnji zamenik gradonačelnika, Žarko Kovač, žalio se što do javnosti prekasno dolaze podaci o zagađenosti vazduha, misleći pritom na merenja lokalnog Zavoda za javno zdravlje. „Ne možemo pravovremeno da reagujemo“, rekao je tada Kovač, „a reakcija u tim situacijama podrazumeva da građane upozorimo na vreme, da deca i bolesni ne izlaze napolje bez preke potrebe“.

Prošle zime, ako se sećate, Lokalni front Va je predložio da lokalni elektronski mediji uvedu praksu da u realnom vremenu objavljuju podatke sa automatskog mernog mesta u Valjevu, i upozoravaju građane na porast sadržaja čestica PM10 u vazduhu. Lokalni front je  čak prihvatio obavezu da neprekidno nadgleda stranicu Agencije za zaštitu životne sredine, prati podatke i šalje ih medijima u trenutku kada se koncentracija čestica PM10 približi dozvoljenoj granici, sa tendencijom daljeg rasta. Moramo dodati da su neki mediji ovo često radili i samoinicijativno, primer je TV Marš.

Ponudu Lokalnog fronta Va službeno je tada prihvatila samo TV Valjevo Plus i naš je utisak da je sistem upozoravanja dobro funkcionisao do kraja grejne sezone.

U međuvremenu, iz zapisnika sa trećeg sastanka stručnog tima za smanjenje aerozagađenja, održanog 17.aprila, doznali smo za ideju o nabavci mernih stanica sa displejom. One bi bile postavljene na kritična mesta po gradu kako bi stanovništvo u realnom vremenu bilo obavešteno o kvalitetu vazduha.

S obzirom da novih detalja o ovoj zamisli nije bilo, Lokalni front Va pripremio je za  sednicu Skupštine grada predlog čiji je cilj uvođenje sistema upozoravanja građana na opasnosti od povišene koncentracije čestica PM10 i PM2,5, eventualno i drugih polutanata koje sada meri Zavod za javno zdravlje.

Ovaj posao zahteva dva koraka:

  1. Aktiviranje opreme za merenje koncentracije čestica PM kojom raspolaže gradski Zavod za javno zdravlje, kako bi se, pored postojećeg, dobilo još jedno merno mesto u gradu, aktiviranje mobilne stanice dobijene u junu od Agencije za zaštitu životne sredine.
  2. Utvrđivanje obaveze Gradske uprave da u grejnoj sezoni neprekidno prati podatke o koncentraciji čestica PM na svim raspoloživim mernim mestima i da upozorenja na opasne koncentracije dostavlja odabranim medijima.

Oslonac za ovakav predlog Lokalni front našao je u konvenciji iz Arhusa koja je još od 2009. godine postala deo pravnog sistema Republike Srbije. Član 5, tačka 1c, ove konvencije nalaže sledeće:

„U slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, bilo da je ta opasnost izazvana ljudskim aktivnostima ili prirodnim uzrocima, sve informacije koje bi mogle da pomognu javnosti ucilju predupređivanja ili ublažavanja šteta, a koje poseduja javna uprava, odmah se i bez odlaganja objavljuju u onom delu javnosti koja bi mogla da bude pogođena“.

Predlog za dopunu dnevnog reda, podnet 1.oktobra, nekim čudom je prošao na  36.sednici Skupštine grada

Ostaje još samo da vidimo kako će ovaj zaključak biti realizovan….

Informativna služba

Lokalni  front Valjevo

Related posts

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu